REGULAMIN Usług TaniaWWW

§1 Podstawowe definicje

Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu mowa jest o poniższych określeniach, rozumiane są one jako:

 1. Usługodawca – podmiot świadczący usługi objęte niniejszym Regulaminem - EVERYDAY Bualoy Jabłońska, NIP: 5851446388, REGON:361472446, z siedzibą ul. Jaśkowa Dolina 9/1, 80 -252 Gdańsk. Miejsce pełniące rolę biura obsługi Klienta: ul. Zygmunta Augusta 11, budynek A, p. 407, 81-359 Gdynia. Adres email: biuro@taniawww.pl, nr. Tel: (+48) 575 341 000
 2. Klient – osoba fizyczna bądź prawna zawierająca z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi TaniaWWW lub usługę utrzymania strony na serwerze.
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługa TaniaWWW – płatna usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi aplikacji, mającej za przeznaczenie utworzenie strony www na podstawie udostępnionych szablonów, uzupełnionych przez materiały dostarczone przez Klienta.
 5. Usługa utrzymania strony na serwerze – usługa polegająca na utrzymaniu strony Klienta, stworzonej na podstawie udostępnionych szablonów, na serwerze Usługodawcy przez wybrany przez Klienta okres czasu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady na jakich świadczone są usługi kreatora www oraz utrzymania strony na serwerze na rzecz Klienta przez Usługodawcę, EVERYDAY Bualoy Jabłońska, NIP: 5851446388, REGON:361472446, z siedzibą ul. Jaśkowa Dolina 9/1, 80 -252 Gdańsk.
 2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Klient, zamawiając usługę oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
 4. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. Do złożenia zamówienia niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta email.

§3 Zasady świadczenia usługi TaniaWWW

 1. Strona internetowa zostanie wykonana na podstawie wybranego przez Klienta szablonu.
 2. Kolorystyka szablonu zostanie przygotowana zgodnie z życzeniem klienta, poszczególne elementy szablonu mogą zostać zamienione miejscami oraz mogą zmieniać swój rozmiar.
 3. Czas realizacji usługi wynosi, liczony od momentu wgrania wszystkich niezbędnych materiałów:
  • dla wariantu Mini - 2 dni robocze
  • dla wariantu Midi - 3 dni robocze
  • dla wariantu Maxi - 4 dni robocze
 4. Przy wyborze dodatkowych elementów, ponad standardowe specyfikacje, czas realizacji może się wydłużyć.
 5. Zamawiający dostarcza wszystkie niezbędne materiały stanowiące treść zamówionej strony – w tym teksty oraz zdjęcia.
 6. Zamówienie dodatkowej wersji językowej nie obejmuje tłumaczeń tekstów.
 7. Przekazanie materiałów niezbędnych do budowy strony internetowej odbywa się poprzez Dysk Google. Zamawiający powinien dodać treści do odpowiednich, udostępnionych folderów, zgodnie z otrzymaną numeracją sekcji szablonu.
 8. Przed przekazaniem strony internetowej, Klientowi przysługuje jednorazowa możliwość wprowadzenia poprawek stylistycznych.
 9. Realizacja usługi – przekazanie gotowej strony internetowej, następuje, według wyboru klienta
  • a) Poprzez umieszczenie jej na wskazanym przez Klienta serwerze, do którego udostępni Usługodawcy dane logowania,
  • albo
  • b) Poprzez umieszczenie jej na serwerze Usługodawcy (usługa utrzymania strone na serwerze).

§4 Zasady świadczenia usługi utrzymania strony na serwerze

 1. Wystawca świadomy faktu, iż przestrzeń promocyjna jest wykorzystywana przez inne podmioty zobowiązuje się do prezentacji i zachowania w sposób nie kolidujący z prawami innych użytkowników.
 2. Jeżeli Klient zdecyduje się umieścić wykonaną stronę internetową na serwerze Usługodawcy, Usługodawca jest zobowiązany utrzymywać ją przez okres 12 miesięcy.
 3. Usługodawca nie udostępnia Klientowi danych do logowania do swojego serwera.
 4. Po upływie okresu świadczenia usługi, Klient ma możliwość wydłużyć okres utrzymania strony na serwerze (przedłużyć usługę) na kolejny okres 12 miesięcy, zgodnie z poniższym cennikiem:
  • dla wariantu Mini - 125 PLN (netto)
  • dla wariantu Midi - 165 PLN (netto)
  • dla wariantu Maxi - 265 PLN (netto)
 5. Klient ma możliwość wykupienia dodatkowej ilość pamięci na serwerze.

§5 Zawieranie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi do skutku po zaakceptowaniu przez Klienta treści Regulaminu oraz złożeniu zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia (uiszczenie płatności) jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą o świadczenie usługi kreatora www lub utrzymania strony na serwerze na warunkach wskazanych w Regulaminie, według wyboru klienta.

§6 Złożenie zamówienia

 1. Wybraną usługę należy dodać do koszyka.
 2. Następnie kupujący wybiera metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 4. Usługodawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy za pomocą wiadomości elektronicznej na podany przez Klienta adres email w momencie złozenia zamowienia.
 5. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w treści wybranej specyfikacji usługi oraz w treści niniejszego Regulaminu.

§7 Płatności

 1. Wysokość opłat za usługi świadczone drogą elektroniczną wskazana jest na stronie internetowej: https://www.taniawww.pl/#services.
 2. Ceny podane w cenniku nie obejmują wykonania elementów których nie ma w wybranym przez Klienta szablonie, zgodnie ze specyfikacją, przedstawioną w cenniku. Klient ma możliwość umieszczenia elementów dodatkowo płatnych do wybranego szablonu (przykładowo formularz kontaktowy, mapy Google itp.).
 3. Klient zobowiązany jest uiścić całość opłaty za usługę z góry w momencie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Ceny widoczne w cenniku opłat nie zawierają podatku VAT.
 5. Za złożone zamówienie złożone można zapłacić, za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24, w zależności od wyboru Kupującego:
  • Za pomocą karty płatniczej:
   • Visa Classic
   • isa Electron,
   • MasterCard
   • Diners Club,
   • PBK
   • JCB
   • American Express
  • Przelewem błyskawicznym
  • Blikiem
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA (PayPro), z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroncizną i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej www.taniawww.pl/polityka-prywatnosci/.

§9 Reklamacje i Rezygnacja

 1. W przypadku nienależytego lub niewykonania usług objętych niniejszym regulaminem, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja klienta powinna być przesłana w formie wiadomości elektronicznej na adres email: biuro@taniawww.pl, lub korespondencyjnie, na adres biura obsługi klienta Usługodawcy: EVERYDAY Bualoy Jabłońska , ul. Zygmunta Augusta 11, budynek A, p. 407, 81-359 Gdynia.
 3. Reklamacja powinna określać:
  • a) Wskazanie danych klienta umożliwiających jego identyfikację,
  • b) Określenie usługi oraz zarzuty klienta wobec zamówionej usługi,
  • c) Ewentualne żądanie klienta powiązane z postępowaniem reklamacyjnym.
 4. Jeżeli przesłana przez Klienta reklamacja nie będzie zawierać elementów określonych w treści § 3.3 powyżej, Klient zostanie wezwany do uzupełnienia jej braków. Okres uzupełnienia braków reklamacji nie jest wliczany do terminu rozpatrzenia reklamacji przez Usługobiorcę.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Usługobiorcę wynosić będzie 30 dni od daty otrzymania wiadomości od Klienta. W przypadku reklamacji złożonej przez Konsumenta, dotyczącej usług polegających na sprzedaży rzeczy lub wykonaniu dzieła w rozumieniu Kodeksu cywilnego reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 6. Warunkiem wystąpienia z roszczeniem przeciwko Usługodawcy przez Klienta będzie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego. Zdania poprzedzającego nie stosuje się do Klienta, który jest Konsumentem.
 7. Klient ma prawo do rezygnacji i zwrotu pieniędzy do 14 dni od momentu dokonania zakupu w stopniu adekwatnym do ilości wykonanej przez Usługodawcę pracy.

§10 Zobowiązania Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze świadczonych usług w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz nienaruszający praw osób trzecich oraz przepisów obowiązującego prawa. W przypadku powzięcia wiadomości o bezprawnym charakterze korzystania z dostępnych usług, Usługodawca jest uprawniony do zablokowania usługi.
 2. Klient oświadcza, iż wobec dostarczonych do usługi materiałów posiada uprawnienia lub licencje do ich rozpowszechniania, natomiast rozpowszechnianie ich drogą elektroniczna nie będzie w żadnym wypadku naruszało praw osób trzecich, a w szczególności nie będzie narażało Usługobiorcy na jakąkolwiek odpowiedzialność z tego tytułu. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do weryfikacji tych uprawnień, poprzez wezwanie Klienta do złożenia stosownego oświadczenia.
 3. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż zabronione jest rozpowszechnianie treści w ramach usługi hostingu na serwerze:
  • a) Naruszających prawa i prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • b) Zawierających szkodliwe oprogramowanie, które może spowodować wystąpienie zakłócenia usług dostawcy serwera, usług lub produktów, w tym rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego stron trzecich,
  • c) Które mogą być szkodliwe dla małoletnich, promujące lub nawołujące do przemocy seksualnej, tortur i nienawiści, w tym nienawiści rasowej, etnicznej, narodowej oraz powszechnie uznane za szkodliwe ze względu na zasady współżycia społecznego, zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka, naruszające prywatność, naruszające bezpieczeństwo publiczne, ingerujące w postępowania prowadzone przez uprawnione organy władzy publicznej, promujące nielegalne produkty lub naruszające zakaz handlu produktami.
  • d) obarczających osoby trzecie nieprawdziwymi, nierzetelnymi lub niesprawdzonymi zarzutami.
 4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Klienta z oferowanych usług niezgodnie z treścią niniejszego regulaminu bądź w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta dla ustalenia jego odpowiedzialności, w tym szczególności przekazać te dane organom władzy publicznej.
 5. W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniem przeciwko Usługodawcy w związku z powyższymi naruszeniami, Klient jest zobowiązany pokryć obiektywne i uzasadnione koszty powiązane w związku z obroną interesu Usługodawcy.

§11 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi określone niniejszym regulaminem z zachowaniem należytej staranności.
 2. W związku ze świadczeniem usług określonych niniejszym Regulaminem Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta w każdym przypadku wyłącznie do wartości opłaty wniesionej przez Klienta pod tytułem świadczenia usług.
 3. Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy opisane w par. § 4.2 nie mają zastosowania wobec Konsumenta.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Usługodawcy. Zmiany Regulaminu, odrębne regulaminy, nowy regulamin wprowadzony w miejsce uchylonego Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej.
 2. Do oceny praw i obowiązków Usługodawcy oraz Klienta, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się prawo polskie.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów.